Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด นำบัญชีบริหารจัดการผ่านวิกฤตทุจริตในสหกรณ์     ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในสหกรณ์ นับเป็นจุดด่างพร้อยของวงการสหกรณ์ไทย ที่ไม่
เพียงแต่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ แต่ยังลุกลามสร้างความเดือดร้อนให้แก่มวล
สมาชิก สั่นคลอนความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือตน
เองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่กลับมีบางคนหรือบางกลุ่มใช้ช่องทางนี้เพื่อมาแสวงหาผล
ประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้อง ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในสหกรณ์หลายกรณีจึงมีที่มาจากการ
ทุจริตของผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีที่ทำหน้าที่ดูแล
ผลประโยชน์ให้กับสมาชิกโดยตรง ซึ่งขาดจริยธรรมในการดำเนินการเพื่อส่วนรวม ส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อระบบสหกรณ์

    สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด เป็นหนึ่งในกรณีการทุจริตที่
เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของฝ่ายจัดการสหกรณ์ ซึ่งสร้างความเสียหายให้สหกรณ์เป็นมูลค่าถึง
390 ล้านบาท แต่สหกรณ์แห่งนี้ กลับสามารถกู้วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น และบริหารจัดการสหกรณ์จน
เกิดความโปร่งใส เรียกความเชื่อมั่นศรัทธาคืนสู่มวลสมาชิกมาได้ถึงปัจจุบัน
    การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็คือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นส่วนสำคัญที่ได้เข้ามาช่วยเหลือ ให้คำแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาให้สหกรณ์สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะปกติได้ ตามหลักการสหกรณ์ที่เป็นมาตรฐานสากล โดย
ใช้บัญชีบริหารจัดการ โดยนางสาวดวงพร ลิ้มพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
หนึ่งในเจ้าหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ตำรวจนครราชสีมา จำกัด กล่าวถึงการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ว่า สหกรณ์ดัง
กล่าวเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มาก ซึ่งจะมีการปิดบัญชีในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ดำเนินการ
สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน จนกระทั่งในปีบัญชี 2553 สหกรณ์เกิดการทุจริตขึ้นจากผู้
จัดการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีในขณะนั้น ได้ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารทางการ
เงินและปรับแต่งยอดบัญชี รวมไปถึงการปล่อยเงินกู้นอกระบบ ทำให้สหกรณ์ประสบปัญหาขาด
ทุน ปิดบัญชีไม่ได้ งบการเงินคลาดเคลื่อน ส่งผลให้สมาชิกเดือดร้อน เกิดความไม่ไว้วางใจและ
ไม่เชื่อมั่นในสหกรณ์ ทางสหกรณ์จึงได้ทำหนังสือขอความช่วยเหลือมายังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดยกรมฯ ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้ามาช่วยเหลือแนะนำการจัดทำ
บัญชี การจัดทำงบการเงิน และรายละเอียดต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลและเก็บข้อมูล
เบื้องต้นให้ทางสหกรณ์นำไปฟ้องร้องผู้กระทำความผิดได้ รวมทั้งให้สหกรณ์ปรับเปลี่ยนระบบการ
ทำงานให้มีความชัดเจนและโปร่งใสขึ้น

     ด้านสหกรณ์ได้มีการปรับแผนการบริหารงานตามคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่ง
ผู้บริหารของสหกรณ์ในชุดปัจจุบัน พ.ต.อ.ชนัตถ์ กวีขาวฉลาด กรรมการ/เหรัญญิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด
กล่าวถึงปัญหาการทุจริตในขณะ
นั้นว่า นอกจากการทุจริตที่เกิดจากผู้จัดการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีในอดีตซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้ว อีกปัญหาหนึ่งเกิดจากการคัดสรรคณะกรรมการสหกรณ์แต่เดิมซึ่ง
เลือกตั้งมาจากสมาชิกที่ไม่มีความรู้เรื่องการเงินการบัญชี ทำให้รู้ไม่เท่าทัน ส่งผลให้การบริหาร
จัดการภายในไม่รัดกุม ไม่สามารถตรวจสอบระบบทางการเงินการบัญชีได้ กระทั่งเกิดความเสีย
หายกับสหกรณ์ หลังเกิดปัญหาสหกรณ์จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับผู้
บังคับการที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารจัดการสหกรณ์ จนสามารถกอบกู้วิกฤตที่เกิดขึ้นใน
สหกรณ์ได้ รวมใช้เวลา 7 ปี ในส่วนของฝ่ายจัดการสหกรณ์ ได้ปรับปรุงแก้ไขระบบการทำงานภาย
ในให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อุดช่องโหว่วป้องกันเหตุทุจริตซ้ำรอยเดิม โดย พ.ต.ท.หญิง อัจฉรา ประชา
กิจ ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด
กล่าวว่า ใน
การทำงานของฝ่ายจัดการสหกรณ์ ได้จัดหาผู้จัดการสหกรณ์ที่มีความรู้ความสามารถมาวางระบบ
การทำงานให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ของฝ่ายการเงินและการบัญชีออกจาก
กันอย่างชัดเจน นำโปรแกรมบัญชีมาใช้แทนการเขียนด้วยมือ และตรวจสอบยอดเงินคงเหลือทุก
วัน โดยจัดให้มีการประชุมทุกเดือนเพื่อนำเสนอข้อมูลทางการเงินการบัญชีให้กับที่ประชุมคณะ
กรรมการได้รับทราบ อีกทั้งเพิ่มความอำนวยสะดวกให้กับสมาชิกในการชำระหนี้ สามารถโอนเงิน
ได้ผ่านระบบธนาคาร โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สหกรณ์ และสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของ
สหกรณ์และของตนเองได้ผ่านได้ทางเว็บไซต์ของสหกรณ์

     จึงเป็นแบบอย่างของสหกรณ์ที่สามารถกอบกู้สถานการณ์ พลิกฟื้นสหกรณ์ให้สามารถ
ดำเนินกิจการ ต่อไปได้ โดยปรับระบบการควบคุมภายใน ใช้บัญชีบริหารจัดการธุรกิจ สะท้อนให้
เห็นตัวตนของสหกรณ์ได้อย่างชัดเจน ทั้งผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน ช่วยป้องกันการ
ทุจริตและป้องกันการสูญหายของสินทรัพย์ และเป็นแหล่งข้อมูลทางการเงินในการตัดสินใจด้าน
ต่างๆ ของผู้บริหาร สามารถนำมาวางแผนควบคุม วัดผลดำเนินงาน และตัดสินใจในการขยาย
ธุรกิจและการงานด้านต่างๆ นำมาสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและพัฒนา
สหกรณ์ให้เติบโต ซึ่งแนวทางในการลดจุดอ่อนที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในสหกรณ์ที่สำคัญอีกทาง
หนึ่งคือ ความพยายามในการมุ่งสร้างความเข้าใจให้สมาขิกใส่ใจสิทธิประโยชน์ของตนเอง คอย
ตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ทั้งด้านการเงินการบัญชีและการดำเนินการ
ของสหกรณ์ รับรู้ข้อมูลทางบัญชีสหกรณ์ทั้งภาพรวมและของตนเอง เพื่อลดปัญหาการทุจริตและ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้.


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional