Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส.เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริหารสหกรณ์ หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์”      เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิด
การอบรมผู้บริหารสหกรณ์
หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์”

เพื่อให้สหกรณ์สามารถบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
เจริญก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ศรัทธาแก่มวล
สมาชิกสหกรณ์
โดยมีนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ
ณ โรงแรม
ปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional