Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.จัดประชุมคณะทำงานศึกษาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558     เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน
ศึกษาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558
ซึ่งจัดโดย
สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงร่างระเบียบต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ เหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์
และสภาพแวดล้อมปัจจุบันของสหกรณ์ โดยนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้องและข้อมูลจากการศึกษาดูงานสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 8 มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบในครั้งนี้
ณ โรงแรม
มุกดาราบีช วิลล่าแอนด์สปา จังหวัดพังงา
     ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2562


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional