Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส.ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จ.พังงา    เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยคณะทำงานศึกษา
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558

ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง จำกัด และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด จังหวัดพังงา
เพื่อศึกษาข้อมูล
จากสหกรณ์เกี่ยวกับเนื้อหาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการระดมความคิดของ
คณะทำงานฯ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสหกรณ์เกี่ยวกับการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณ์ประเภทการเกษตรและสหกรณ์ประเภท
ออมทรัพย์ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาระเบียบการบัญชีและ
การสอบบัญชีให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีคณะกรรมการ
สหกรณ์ ฝ่ายจัดการ และบุคลากรในพื้นที่ สตท.8 ร่วมให้การต้อนรับ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional