Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กตส.เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการทุนปริญญาตรี
เฉลิมพระเกียรติ "สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่”
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

      เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวเนื่องบุญ วรรณโก
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เข้าร่วมการแถลงข่าวโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสาน
ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อสร้างนักวิจัยด้านการเกษตรระดับชุมชน
และเป็นผู้นำการเกษตรให้กับชุมชน เป็นหลักสูตรที่ปรับใหม่ มุ่งเน้นการฝึก
ฏิบัติจริงในภาคสนาม และวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างนวัตกรรมและ
องค์ความรู้ใหม่ ทั้งในเรื่องของการประกอบกิจการยุคใหม่ การเข้าใจและ
เข้าถึงชุมชน โดยตั้งเป้าหมายที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษา และสานต่อ
แนวพระราชดำริในการส่งเสริมบุคลากรด้านการเกษตรให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยนำแนวคิดศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชุมชน ศาสตร์สากล
มาใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย
ได้รับเกียรติจากนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional