Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562        เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยกองประสานงานโครงการ
พระราชดำริ
ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 "คลินิกบัญชี” ครั้งที่ 7
ณ วัดอินทราวาส แขวงบาง
ระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีน.พ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน
ในพิธีเปิด 
        ในโอกาสนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้พร้อมให้คำปรึกษา
แนะนำการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
พอเพียง
แก่เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไป เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้จ่าย
เงิน การลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งได้แนะนำการบันทึกบัญชีด้วยมือถือโปรแกรม "SmartMe”
ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบันทึกบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional