Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
"ถนอม ยังเจริญ” เกษตรกรดีเด่น ผู้นำบัญชีวางแผนการลดต้นทุน
การผลิตข้าว ส่งเสริมการมีรายได้ สู่เกษตรกรในชุมชน
     นายถนอม ยังเจริญ เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2558 -
2560 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเกษตรกรผู้ทำนาข้าวในพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ มีหลักแนวคิดในเรื่องการพัฒนาลดต้นทุน เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในภาวะ
กระแสทุนนิยมในสังคม ด้วยการจดบันทึกบัญชีและใช้ข้อมูลทางบัญชีมาคิดวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาในการประกอบอาชีพ จนทำให้สามารถหาปัจจัยในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต
ได้ เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดและเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงให้แก่ชุมชน 
    
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่นายถนอมยึดอาชีพทำนา ในระยะแรกนั้นขาดการบริหารจัดการ
งานที่ดี จึงทำให้มีต้นทุนในการผลิตข้าวที่สูง จึงได้คิดค้นทดลองทำนาหาแนวคิดและวิธีการ
ใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงมีคุณภาพดี และมีค่าใช้จ่ายเพียงพอในครัวเรือน จนพบว่าการทำนา
โยนมีต้นทุนต่ำกว่าการทำนาหว่าน แต่มีข้อเสีย คือ นาโยนใช้เวลาการปลูกข้าวหลายวัน ทำให้ผล
ผลิตข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ไม่พร้อมกัน ปัจจุบันจึงเลือกทำนาหว่าน ปีละ 2 ครั้ง คือ นาปี นาปรัง แบบ
เกษตรอินทรีย์ ทำให้มีระบบนิเวศน์ดีขึ้น และช่วยให้ต้นทุนการทำนาลดลง โดยใช้ข้อมูลทางบัญชี
ที่จดบันทึกมาคำนวณต้นทุนอาชีพการทำนาในแต่ละแบบ
 
     จากการจดบันทึกบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน จนทำให้สามารถแยกค่า
ใช้จ่ายในครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพได้อย่างเป็นระบบ นายถนอมได้เล็งเห็นถึงประโยชน์
ของการทำบัญชีมากขึ้น จึงได้สมัครเป็นครูบัญชีอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายแนะนำการทำบัญชีร่วม
กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือนสู่ต้น
ทุนอาชีพ ให้กับเกษตรกร นักเรียน และชุมชน อีกทั้งยังเสียสละที่อยู่อาศัยของตนเองมาเป็นศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
     ปัจจุบัน นายถนอมเป็นเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ และเป็นประธานกรรมการของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบางบ่อ อีกทั้งยังได้เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นแปลงใหญ่ต้นแบบแปลงแรก
ของจังหวัดสมุทรปราการ และทำหน้าที่เป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครง
การ จำนวน 48 คน

     "...เราจะดูแลสมาชิกในกลุ่มว่ามีความเข้าใจในการผลิตสินค้าของตัวเองมากน้อยเพียงใด ถ้า
ยังขาดตรงไหน เราก็ให้คำปรึกษาแต่ละรายไป แล้วก็พยายามให้แต่ละรายจดบันทึกบัญชีต้นทุน
การผลิตหรือบัญชีฟาร์มของตนเก็บไว้เป็นประวัติ เพื่อเอามาดูย้อนหลัง ว่าของเราทำไปแล้วขาด
ทุนหรือได้กำไร และมีผลผลิตสูงเท่าไหร่ นี่ก็เป็นเรื่องของการทำบัญชีในภาคการเกษตร เพื่อเป็น
ตัวนำในการให้รู้ว่าผลผลิตของเราออกมาแล้วจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด เพราะแต่ละครัว
เรือน มีพื้นที่ทำการเกษตรมากน้อยต่างกัน ก็ทำให้ความเป็นอยู่แตกต่างกันไป…” นายถนอม
กล่าว
    
     นายถนอม ยังเจริญ จึงถือเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ในการนำบัญชี มาใช้เป็น
แนวทางเตรียมความพร้อมในการวางแผนค่าใช้จ่าย รู้จักการพึ่งพาตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในชุมชน ทั้งในเรื่องของการลดการพึ่งพาสารเคมี เน้นการใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อให้ได้ข้าวที่
มีคุณภาพ และเป็นการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทางการบริหารจัดการสินค้าข้าวของรัฐบาล อันจะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร นำ
ปสู่การพัฒนาให้เกษตรกรไทย ก้าวสู่การเป็น Smart Farmer อย่างยั่งยืน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional