Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส.เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์         เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เพื่อให้การบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับขนาดสหกรณ์ เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี ณ ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
         ทั้งนี้ กรมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นทาง web site กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
และจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยตรง เพื่อนำไปปรับปรุงระเบียบให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ เหมาะสม สามารถถือปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional