Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.จัดอบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพงาน ของผู้สอบบัญชีที่ใช้กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP)          เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพงานของผู้สอบ
บัญชีที่ใช้กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP)
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในการกำกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี และ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ มีการปฏิบัติงานในการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นไป
ทิศทางเดียวกัน โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ และ
ข้าราชการกลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 รวม 24 คน
เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1
อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional