Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส. ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี      เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยคณะทำงานศึกษาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558
ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อศึกษาข้อมูลจากสหกรณ์เกี่ยวกับเนื้อหาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการระดมความคิด
ของคณะทำงานฯ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสหกรณ์ เกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญของสหกรณ์ประเภทการเกษตร เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา
ระเบียบการบัญชีและการสอบบัญชีสหกรณ์ ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีคณะกรรมการการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ และบุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 8 ร่วมให้การต้อนรับ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional