Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ ๖๗ ปี
ยึดมั่นพัฒนาคุณภาพการสอนบัญชีและสอบบัญชี
ขับเคลื่อนงานด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใส และเชื่อถือได้

    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการ
บัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร และ
ประชาชน ให้เกิดความโปร่งใส เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
สามารถนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการสู่ความ
สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
 
 
     ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ของทุกปี นับเป็นวันครบรอบวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดย
ปี ๒๕๖๒ นี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ครบรอบปีที่ ๖๗ โดยตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีระบบ
บริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่โปร่งใสและ เข็มแข็งอย่างต่อเนื่อง
     นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ มีหน้าที่สำคัญตามภารกิจและนโยบายรัฐบาลตามบทบาทและพันธกิจ ๓ ด้าน แบ่ง
เป็น 
     ด้านแรก คือ การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทั้งในรูปแบบการเป็นผู้
สอบบัญชีเอง และการควบคุมกำกับการสอบบัญชีของภาคเอกชน เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรทั้งหมดประมาณ 12,500,000 คน รวมทั้งผู้ที่จะใช้ข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี ของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การสอบบัญชี ซึ่งในเรื่องนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เร่งพัฒนาสมรรถนะของผู้สอบบัญชีให้เป็น
CYBER AUDITOR เพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการประกอบกิจการของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่นับวันจะมีการพัฒนาแข่งกับธุรกิจเอกชนอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีทุนดำเนินงานประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท มากเป็นอันดับ ๓ ของ
ประเทศ
     ด้านที่สอง คือ การทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนบูรณาการของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
เพื่อที่จะให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจเรื่องการลงทุนและการตลาดที่เหมาะสม โดยเล็ง
เห็นว่า ถ้ารู้จักเพียงแต่ทำมาหากินแต่ไม่รู้จักทำบัญชี ยากที่จะประสบความสำเร็จ อันจะเป็นการ
สนับสนุนให้การประกอบอาชีพของเกษตรกร ภายใต้การแนะนำส่งเสริมของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
     ด้านที่สาม คือ การสอนแนะการทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ แก่ประชาชน
ทั่วไป รวมทั้งเด็กนักเรียน ทั้งที่อยู่ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ และผู้สนใจ
ทั่วไป เพื่อปลูกฝังให้เกิดปัญญาในการ วางแผนการใช้จ่ายเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรง
ชีวิตประจำวัน เป็นการกระตุ้นให้เกิดการออม ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงต่อเสถียรภาพทางการ
เงินของประเทศอีกทางหนึ่ง
    ทั้งนี้ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดจัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ ๖๗ ปี โดยภายในงานยังจัดให้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พิธีสงฆ์ การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และได้รับเกียรติจากนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการดีเด่น กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
กรมฯ ให้การต้อนรับ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional