Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส. เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1       เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 นาย โอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1
โดยมีข้าราชการที่ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ระดับสูง จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 4 – 9
มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อ.บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
การบัญชีและการสอบบัญชี กฎหมาย คำสั่ง คำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง การตรวจสอบการทุจริต การตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
บันทึกบัญชี โดยใช้โปรแกรม ACL และ CATS การประเมินความเสี่ยงและการวางแผน
การสอบบัญชี
ตลอดจนการประสานงานเพื่อการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ประสบการณ์ การซักถามปัญหาการปฏิบัติงานระหว่างผู้เข้ารับการอบรม
และวิทยากร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional