Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. จัดอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลและการเขียนคำสั่ง ACL ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2     เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์
โครงสร้างฐานข้อมูลและ การเขียนคำสั่ง ACL ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล Oracle MS SQL DBF
มีความเข้าใจในความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล และการวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูล
ของโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยผู้อื่นเบื้องต้น พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้โปรแกรม ACL ที่ต้องสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่ไม่ได้พัฒนา
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดยมีข้าราชการ และพนักงานราชการที่ผ่านการอบรม
หลักสูตร การใช้โปรแกรม ACL ช่วยในการตรวจสอบระดับกลาง (ACL-02) ใน
สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6-10 รวมทั้งสิ้น 20 คน เข้ารับการอบรม
ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2562
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional