Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พุทธศักราช 2562     เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 62 รูป
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยมีบุคลากรในสังกัดกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional