Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สบก. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day     เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย
นางธิติพร มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
นำบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม
Big Cleaning Day เพื่อปลุกจิตสำนึก และปลูกฝังทัศนคติที่ดีในความมีระเบียบวินัย
ของบุคลากรทุกระดับ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร เสริมสร้างความสามัคคี
และการทำงานเป็นทีม และเพื่อให้กิจกรรม Big Cleaning Day ของสำนักบริหารกลาง
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน รวมถึงเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดทุกระดับ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     ในโอกาสนี้ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมปลูกต้นจำปา
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นการปรับทัศนียภาพ
ให้สวยงามและร่มเย็น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional