Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพสำหรับบุคลากรในสังกัด    เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรอง
ภาวะสุขภาพสำหรับบุคลากรในสังกัด
เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการ
เกิดโรคต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ปราศจากโรค
อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการและดำเนินชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ร่วมให้บริการ ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional