Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส.หารือสำนักงานก.พ.ขับเคลื่อนแนวทางปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งงาน     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
ร่วมด้วยที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นางฐิระกานต์ ดิฐวิญญู)
ที่ปรึกษาด้านการสหกรณ์ (นายบุญเลิศ ใจดี) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ
กับผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.
ประกอบด้วย นางสาวแก้วตา ศรีสังข์ นักทรัพยากร
บุคคลเชี่ยวชาญ นางอังสนา ชินประดิษฐสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัตยา ฐิติวิทยกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนายอธิป
อุทัยแจ่ม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จากสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและ
ค่าตอบแทน และบุคลากรกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทาง
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และการกำหนดเงินเพิ่ม
สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน
เพื่อเร่งสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร ณ ห้องรับรอง อาคาร 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional