Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. จัดการอบรมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง "แนวทางการประเมินคุณภาพงานสอบบัญชี”        เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   เป็นประธานเปิดการอบรมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง "แนวทางการประเมินคุณภาพ
   งานสอบบัญชี”
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ
   งานสอบบัญชีและระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (CAQC) ให้มากยิ่งขึ้น
   รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากการประเมินคุณภาพ
   งานสอบบัญชี ทำให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพงานสอบบัญชี
   ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผู้อำนวยการสำนักฯ และผู้ปฏิบัติงาน
   ประเมินคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 พร้อมทั้ง
   ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
   เข้ารับการอบรม
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional