Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. จัดประชุมทีมจัดทำข้อมูลการเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ครั้งที่ 3/2561     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมทีมจัดทำข้อมูลการเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และทีมพัฒนาโปรแกรมการเชื่อมโยงการทำ
ธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ครั้งที่ 3/2561
ผ่านระบบ Web conference
ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional