Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน ปี 2561      เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน ปี 2561
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้มีทักษะทางการบริหาร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบและเป็นมืออาชีพ เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญของกรมฯ ในการขับเคลื่อน
นโยบายต่างๆ ต่อไปในอนาคต
ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ตำบลช้างใหญ่
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional