Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนเยาวชนใช้บัญชีพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน        การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้การทำบัญชี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ครอบครัว และชุมชน รู้จักการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญและได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้สู่เด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง

       โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีการจัดการเรียน การสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำบัญชี ผ่านโครงการส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อฝึกปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน และดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งทำให้เด็กๆ ได้ฝึกหัดทักษะในหลากหลายด้าน รวมไปถึงการเรียนรู้ด้านการบัญชีที่เป็นการฝึกให้เด็กมีความละเอียดถี่ถ้วน รู้จักการคิดคำนวณ รู้จักการวางแผนผลิตและจำหน่ายสินค้า ตามอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
         กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี ได้เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักประโยชน์ของการทำบัญชี กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเห็นว่า บัญชีเป็นเรื่องง่ายและมีประโยชน์ ทุกคนสามารถฝึกฝนกันได้ ทำให้เด็กมีวินัยในตนเองใช้จ่ายอย่างประหยัด และสามารถเป็นกลไกสำคัญในการสอนและแนะนำผู้ปกครอง รวมทั้งคนในชุมชนของตนเอง โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางสำคัญในการพัฒนา เพื่อให้รู้จักการบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ รู้จักคิดกำไร ขาดทุน และใช้ข้อมูลทางบัญชีในการวางแผนลดต้นทุน หรือปรับเปลี่ยนอาชีพที่เหมาะสม เพื่อให้มีรายได้และเงินออมจากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน
         พ.ต.ต.วิรัช วรรณะพุก ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง จ.กาญจนบุรีกล่าวว่า การดำเนินโครงการส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหนึ่งในโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนได้ดำเนินการ เพื่อฝึกปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน และยังฝึกหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนคือ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งโรงเรียนแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมร้านค้า และกิจกรรมรับฝากออมทรัพย์ เน้นการส่งเสริมให้เด็กอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยใช้ระบบสหกรณ์เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ รวมไปถึงการส่งเสริมองค์ความรู้ทางบัญชีผ่านระบบสหกรณ์ ในโรงเรียน ซึ่งทำให้เด็กนักเรียนได้มีองค์ความรู้ด้านบัญชีควบคู่ไปด้วย
        "โรงเรียนได้นำผลผลิตที่ได้จากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาผ่านระบบสหกรณ์ มีการทำกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ กิจกรรมทางการเกษตร และการจัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ให้กับนักเรียน ผลผลิตที่เราได้ก็นำมาขายให้กับสหกรณ์ สหกรณ์ก็ขายให้กับโครงการอาหารกลางวัน ส่วนผลกำไร เงินปันผล ก็ให้เด็กตอนสิ้นปีการศึกษา โดยเรายังให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำบัญชี ให้เด็กลงมือทำบัญชีเอง โดยมีครูเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ และขยายผลไปถึงผู้ปกครองและชุมชนด้วย เราเน้นเรื่องการรวมกลุ่มของเด็กๆ ให้เด็กได้รู้กระบวนการต่างๆ สอดแทรกในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมเข้าไป เด็กก็จะมีความรู้ความรับผิดชอบ มีทักษะต่างๆ ทั้งการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ รวมไปถึงกิจกรรมสหกรณ์ ดังนั้น ทุกกิจกรรมจะเชื่อมโยงมาหาสหกรณ์ ในแต่ละกิจกรรมเด็กๆ ก็จะได้ความรู้ ได้เห็นผลกำไรที่ได้จากการทำกิจกรรม ก็เป็นขวัญกำลังใจของเขา”
        การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและนำไปใช้ในการบริหารกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน นอกจากสามารถเป็นพื้นฐานในการบริหารกิจการตนเองได้ในอนาคต ยังสร้างวินัยทางการเงิน ช่วยพัฒนาอุปนิสัยให้รู้จักการออม ใช้เงินอย่างคุ้มค่า มีความซื่อสัตย์ เป็นการพัฒนาสู่ความพอเพียง สู่อนาคตที่เจริญอย่างยั่งยืน.

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional