Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2561     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2561 เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 ของหน่วยงานในสังกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีวาระสำคัญ อาทิ ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ปีงบประมาณ 2561 รายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 รายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ
เกษตรกร (ไทยนิยม ยั่งยืน) การประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง เตรียม
ความพร้อมสู่ปี 2562 สร้างสมดุลแห่งการพัฒนา สายงานประชารัฐเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น
โดยมีผู้บริหารในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional