Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. จัดอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2561 หลักสูตรที่ 2 เรื่อง เจาะลึกการจัดทำกระดาษทำการ จับประเด็นสำคัญ     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2561 หลักสูตรที่ 2
เรื่อง เจาะลึกการจัดทำกระดาษทำการ จับประเด็นสำคัญในการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี
เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการจัดทำหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้สนับสนุน
ข้อสรุปในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชนและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี รวม 247 คน เข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจาก
อาจารย์ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการสอบบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ณ โรงแรมปริ๊นซ์
พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional