Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่วยในการ
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผล
สำหรับผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2
เพื่อให้ผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางในการใช้เครื่องมือช่วย
ในการตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ได้ ตลอดจน
เกิดทักษะในการปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสอบบัญชีสหกรณ์ และสร้างความน่าเชื่อถือ
แก่งานสอบบัญชีสหกรณ์ในภาพรวม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2
ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional