Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 นางสาวนารี แซ่เฮ่ง ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นประธานเปิดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2561
รุ่นที่ 1
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทาง
ในการใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ได้ ตลอดจนเกิดทักษะในการปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสอบบัญชีสหกรณ์
และสร้างความน่าเชื่อถือแก่งานสอบบัญชีสหกรณ์ในภาพรวม
ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional