Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 1     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ระดับกลาง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้สามารถตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สามารถให้คำแนะนำในการบริหาร
จัดการและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและเหมาะสม สร้างความเข้มแข็งให้กับ
สหกรณ์ ลดหรือป้องกันการเกิดข้อบกพร่องได้ อันจะส่งผลให้สหกรณ์มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี มีความโปร่งใส และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาต่อมวลสมาชิก
     ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 27 มิถุนายน 2561 โดยมี
ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับชำนาญการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
ระดับ 2 และ 3 ไม่เกษียณอายุในปี 2561 และสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร

จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ตำบลช้างใหญ่
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional