Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 3 ปี 2561     เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 3 ปี 2561

โดยมี นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ไตรมาส 3 ปี 2561 พร้อมทั้ง
ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกำหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการประชุม
ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2561 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional