Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส. ลงพื้นตรวจเยี่ยม สตส.พังงา และ ศูนย์ ศพก.เมือง จ.พังงา           เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล รองอธิบดี
      กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชี
      สหกรณ์พังงา
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในสังกัด และติดตามผล
      การปฏิบัติราชการ พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
      ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
          ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้
      การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมือง
เพื่อติดตาม 
      ความก้าวหน้าในการดำเนินการของศูนย์ฯ โดยมี นายสุทัศน์ กาละสังข์
      เกษตรกรเจ้าของ ศพก. ร่วมให้การต้อนรับ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional