Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.10          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี 
      กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมรับฟังการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี 
     สหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
เพื่อรับฟังแนวทางการ
     ปฏิบัติงานและร่วมกันพิจารณาการวางแผนการปฏิบัติงาน พร้อมเสนอแนะ
     แนวทางในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้
     การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
     โดยมีนายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
     พร้อมด้วยนางสาวจินดา เสถียรุจิกานนท์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
     นครปฐม และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานตรวจบัญชี
     สหกรณ์ที่ 10 กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional