Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. ร่วมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงิน แก่สหกรณ์ หลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน         เมื่อวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2561 สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี 
  และงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน
  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมาย ตามโครงการ 
  สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการ
  ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชี
  สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
  ประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบัน
  พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชี
  และงบการเงินได้
          การอบรมในครั้งนี้ จัดโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงร่วมกับเครือข่าย
  พัฒนาสหกรณ์บ้านมั่นคง เป็นแกนหลักในกระบวนการพัฒนาผู้ทำบัญชีของสหกรณ์
  บ้านมั่นคง โดยมีสหกรณ์เข้ารับการอบรม จำนวน 25 สหกรณ์ และผู้เข้ารับการอบรม
  จำนวน 46 ราย ณ ห้องประชุม 301 – 302 ชั้น 3 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
  (องค์การมหาชน) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional