Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2561     เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตข้าวระดับ
ประเทศ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นา
แปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2561
ภายใต้แนวคิด "มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วย
นวัตกรรม”
โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ณ กรมการข้าว เขตจตุจักร บางเขน
กรุงเทพมหานคร
     ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมการข้าว เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้าง
ขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนา ซึ่งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพชาวนา
และข้าว ที่เป็นอาหารหลักของคนในประเทศ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน
2561 โดยภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการสนอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
การจัดแสดงพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองและการใช้ประโยชน์พันธุกรรมข้าวจากแต่ละภาค
การผลิตข้าวทันสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพและรายได้แก่ชาวนา การแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้า การตลาดและการสร้างแบรนด์ และคลินิกเกษตรข้าวเคลื่อนที่ รวมทั้ง
การจัดเวทีเสวนาวิชาการ การแสดงผลงานขององค์กรชาวนา เป็นต้น

    ในโอกาสนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการหัวข้อ "คลินิก
เกษตรเคลื่อนที่” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านบัญชี อาทิ การน้อมนำศาสตร์
พระราชาด้านบัญชี ตัวอย่างเกษตรกรที่ใช้ข้อมูลทางบัญชีมาแก้ไขปัญหา
ในการประกอบอาชีพจนประสบผลสำเร็จ และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้าน
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร
รวมทั้งจัดให้มีการสอนแนะการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional