Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. ร่วมบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นมืออาชีพ ครั้งที่ 4 ในพื้นที่ภาคกลาง        เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   ร่วมบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
  สอบบัญชีให้เป็นมืออาชีพ ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคกลาง
โดยมีนางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ
  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผู้อำนวยการ
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี หัวหน้า
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และบุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
  และ 10 จำนวน 134 คน เข้ารับฟังการบรรยาย ณ อาคารภูมิสุวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ์
  อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
        ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2561 เพื่อเสริมสร้าง
  ให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 และ 10 ได้พัฒนาศักยภาพ
  ของตนเองให้ก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ตลอดจนรู้เท่าทันการดำเนินธุรกิจ
  ของสหกรณ์
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
  อย่างมืออาชีพ และเป็นกำลังสำคัญในการเป็นทีมงานสอนแนะ ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหา
  ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีในพื้นที่ของตนเอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional