Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เพื่อสัมภาษณ์การทดลองดำเนินการรูปแบบการทำงานในลักษณะราชการส่วนภูมิภาคของกรมฯ       เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยนางสาวประสพศรี ภู่ริยะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 6 นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

และคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลรูปแบบการทำงาน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการทดลองดำเนินการรูปแบบการทำงานและประเมินความคุ้มค่าในการ
ขอปรับปรุงโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จากราชการส่วนกลางในภูมิภาค มาเป็น
ราชการส่วนภูมิภาคตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) กำหนด
     ในโอกาสนี้ คณะผู้ศึกษาได้เข้าสัมภาษณ์ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทดลองดำเนินการ
รูปแบบการทำงานในลักษณะราชการส่วนภูมิภาคของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional