Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี ซึ่งจัดโดย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 โดยมีนางสาวประสพศรี ภู่ริยะพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 และนางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
     ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 และ 7 ได้รับการ
พัฒนาทักษะการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ชำระบัญชี ให้เป็นไปตามคำแนะนำ
ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ที่ชำระบัญชีตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ.2542 และสามารถบริหารจัดการปัญหาในการสอบบัญชีสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชีเป็นแนวเดียวกันอย่างมประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional