Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน      เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล รอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
กลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อ
ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการผลิตให้เกิดความยั่งยืนไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
โดยมีนายวิวัฒน์
ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธาน
ในพิธี ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional