Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อนงานสอนบัญชี สนองนโยบาย ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน


 
      นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความสมดุลพอดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเน้นการแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน ในทุกๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความมั่นคง
 
      กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ร่วมบูรณาการงานตามนโยบายดังกล่าว โดยขับเคลื่อนการสอนบัญชีในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) ปี ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการอบรมสอนแนะการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร ได้มีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชี สามารถทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น มีภูมิคุ้มกันด้วยบัญชี สร้างวินัยทางการเงิน ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ และใช้ข้อมูลบัญชีเป็นเครื่องมือบ่งชี้วัดผลการทำอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการลดต้นทุนผลิตทางการเกษตร การเพิ่มรายได้ การปรับเปลี่ยนอาชีพ การวางแผนทางการตลาด การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกร
      อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว กำหนดให้จัดกิจกรรมอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีและการติดตามจัดเก็บข้อมูลการจัดทำบัญชีของเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรที่ดินผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) แล้ว รวมกลุ่มกันในรูปแบบสหกรณ์ในพื้นที่ ๓๖ จังหวัด รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒,๙๑๐คน โดยมีครูบัญชีอาสา ทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีและการใช้ Application Smart Me ให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ติดตามผลและจัดเก็บข้อมูล โดยกรมฯ ยังได้จัดอบรมหลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) เพื่อเป็นตัวแทนกรมฯ ช่วยในการขับเคลื่อนการทำงานตามโครงการดังกล่าว โดยการสร้างและพัฒนาครูบัญชีให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและสร้างเครือข่ายครูบัญชีทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ สร้างแรงจูงใจแก่กลุ่มเป้าหมายให้สนใจและเห็นความสำคัญของการบันทึกบัญชี และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้ต่อไป.
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional