Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. เป็นประธานเปิดอบรม หลักสูตร การเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นมืออาชีพ ครั้งที่ 5 ในพื้นที่ภาคตะวันออก     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นมืออาชีพ ครั้งที่ 5 พื้นที่ภาคตะวันออก
พร้อมทั้ง
บรรยายพิเศษและร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ
ให้กับบุคลากร โดยมีนางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 2 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
และบุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 และ 3 จำนวน 120 คน
เข้าร่วมรับฟังการอบรม ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
      ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 และ 3
ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้ก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ตลอดจน
รู้เท่าทันการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ และเป็นกำลังสำคัญในการเป็นทีมงาน
สอนแนะ ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหา ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ในพื้นที่ของตนเอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional