Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. เข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมชม
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตาม
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย
ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารกลาง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดศึกษาวัฒนาธรรมและ
เอกลักษณ์ไทยในการแต่งกายไทย อันเป็นแหล่งความรู้ที่ยั่งยืนเกี่ยวกับผ้า
ตลอดจนประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของไทย ผ้าชนิดต่างๆ และการแต่งกาย
ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรอันทรงคุณค่ายิ่ง
ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรณ์พิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional