Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สตส.พะเยา เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดพะเยา        เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดย
  นางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
พร้อมด้วย
  ข้าราชการและพนักงานราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
  สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
  ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
  ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โครงการการจัดทำบัญชีสหกรณ์โรงเรียน
  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน บ้านปางพริก หมู่ที่ 3 ตำบล
  ผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
พร้อมกันนี้ ทรงทอดพระเนตรผลการ
  ดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน การบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
  บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมตรวจบัญชี
  สหกรณ์
ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการบัญชี ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พัฒนาการบัญชีเด็กและ
  เยาวชน โดยผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ทำให้นักเรียนมีความรู้
  ความสามารถในการจัดทำบัญชีสหกรณ์ บัญชีรายรับ-รายจ่าย เกิดทักษะ
  การคิดเลข รู้จักใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางรากฐานของการพึ่งตนเอง
  และพัฒนาท้องถิ่น และลด ละ เลิก สิ่งฟุ่มเฟือยต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดการออม
  มากขึ้น

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional