Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์




 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้บริการโปรแกรม
ระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ปี 2561 หวังเสริมทักษะบุคลากรกรมฯ ทำหน้าที่ให้บริการการติดตั้งและดูแลการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรให้แก่สหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

          นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้บริการติดตั้งแก่สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีเครื่องมือใช้ในการบันทึกบัญชีที่มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว มีระบบการควบคุมภายในที่ดี อันจะส่งผลให้ผู้สอบบัญชี สามารถตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกรมฯ ได้พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร Version ใหม่ๆ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้ครอบคลุมและครบถ้วน และให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานให้บริการสมาชิกได้อย่างรวดเร็วแบบ One Stop Service
         อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย บุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ทำหน้าที่ให้บริการการติดตั้งและดูแลการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมที่จะสามารถให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรแก่สหกรณ์ได้ กรมฯ จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ปี 2561 ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม ประกอบด้วย การใช้งานของระบบตรวจสอบฐานข้อมูลระบบเงินให้กู้ การทำงานของโปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้นสำหรับสหกรณ์ Version 2 และระบบเงินให้กู้สำหรับสหกรณ์ Version 2 ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ได้ ส่งผลให้สหกรณ์สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการควบคุม ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นทั้งหมด 3 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด รวม 97 คน โดยจัดอบรมตลอดเดือนมกราคม 2561 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.

 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional