Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
"5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”
จำนวน 2 ราย ได้แก่
แปลงเกษตรของนางอำนวย ทาคำแปง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ และแปลงเกษตรของนายสุรเชษฐ์ ตาคำมา
ซึ่งเป็นแปลงเกษตร
ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเกษตรกร
ทั้งสองรายเป็นเกษตรกรที่มีความเข้าใจในหลักการแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
มีการวางแผนการผลิตด้วยตนเอง จดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและ
บัญชีต้นทุนอาชีพ สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อลดรายจ่ายและต้นทุน
ในการผลิตได้ เป็นเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1
และสามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ดีได้


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional