Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. เป็นประธานมอบปัจจัยในโครงการตรวจบัญชีฯ ร่วมใจช่วยเหลือ "ครูบัญชีแดนใต้” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานพิธีมอบปัจจัยในโครงการตรวจบัญชีฯ
ร่วมใจช่วยเหลือ "ครูบัญชีแดนใต้” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ซึ่งจัดโดยสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชี (ครูบัญชี) ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 8 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จำนวน 152 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกส้มโอ ตำบลคลองน้อย
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่
เยี่ยมชมสวนส้มโอทับทิมสยามของนายวิรัตน์ สุขแสง ประธานศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอปากพนัง
และเยี่ยมเยียนนางมลทยา สุวรรณสังข์ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
(ครูบัญชี)
ณ บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional