Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. เป็นประธานการประชุม "การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยาง”     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุม เรื่อง การตรวจสอบปริมาณ
และคุณภาพยางในพื้นที่จังหวัดที่มีการเก็บยาง ในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน
รักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร

เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางที่อยู่ในความรับผิดชอบของการยางแห่งประเทศไทย
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และครบถ้วน โดยมีบุคลากรในสังกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ นางรพีพร กลั่นเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานแผนงาน
และโครงการพิเศษ
ได้ให้คำแนะนำและติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ส่วนของการวางแผนงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional