Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 7
เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบาย
การปฏิบัติราชการและแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางวิมลรัตน์
จันทร์สกาว ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และหัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่
พร้อมบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional