Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน”    เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
"ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน”
และบรรยายพิเศษ
หัวข้อ "นโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับสหกรณ์การเกษตร
ปี 2560 - 2561”
เพื่อยกระดับความรู้ เพิ่มขีดความสามารถผู้บริหาร
สหกรณ์ และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงในขบวนการณ์สหกรณ์ให้มี
ความสมัครสมานสามัคคียิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาสหกรณ์
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม โรงแรม รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท
แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional