Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.แม่ฮ่องสอน     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินงาน และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561
ให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และนางนงคราญ พัฒน์รัตนไชย
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน
พร้อมบุคลากรในสังกัด
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน
ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional