Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "เด็กไทยหัวใจเกษตร”        เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
   บัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล รองอธิบดีกรมตรวจ
   บัญชีสหกรณ์
นำบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
   "เด็กไทยหัวใจเกษตร” ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชี
   สหกรณ์ และกรมประมง ร่วมเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน พร้อมด้วย
   หน่วยงานในสังกัดร่วมสนับสนุนของรางวัล ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
   กรุงเทพมหานคร
        ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมนิทรรศการ เพื่อส่งเสริม
   การเรียนรู้และทักษะให้เด็กๆ กิจกรรมด้านสันทนาการและการบันเทิงต่างๆ
   ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหา การแสดงบนเวที
และการแจกของรางวัลมากมาย
   นอกจากนี้ ยังมีการแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้เข้าชมงานฟรีอีกด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional