Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561"เด็กไทยหัวใจเกษตร”
พบกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี สร้างวินัยในการออม พร้อมรับของรางวัลมากมาย

          

    นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
ล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่ง
ชาติ
นับแต่ปี 2547 เป็นต้นมา กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้ริเริ่มจัดงาน "เด็กไทยหัวใจ
เกษตร”
ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปที่เข้าชมงาน ได้เล็งเห็นความ
สำคัญของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็น
อาชีพหลักของประเทศ โดยการเรียนรู้ด้านการ
เกษตรจากประสบการณ์จริงควบคู่กับความบันเทิง
โดยมีหน่วยงานในสังกัดร่วมจัดงานดังกล่าวต่อ
เนื่องเป็นประจำทุกปี มีรูปแบบการจัดงานประกอบ
ด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมด้านบันเทิง กิจกรรมการจับรางวัล และ
กิจกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
     สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติในปี 2561 นี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดงานกับกระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณหน้ากระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรม
ประมง เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดงานฯ และหน่วยงานในสังกัดร่วมสนับสนุนของรางวัล
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะให้เด็กๆ
กิจกรรมด้านสันทนาการและการบันเทิงต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหา การแสดงบนเวที และ
การแจกของรางวัลมากมาย นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้เข้าชมงานฟรี
อีกด้วย
    "ขอเชิญเด็กและเยาวชน รวมไปถึงผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมงานวันเด็กประจำปี 2561 "เด็ก
ไทยหัวใจเกษตร" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่
เวลา 07.00 – 17.00 น. ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เตรียม
กิจกรรมสร้างสรรค์และบันเทิง สำหรับเด็ก เกมตอบปัญหาเกี่ยวกับบัญชีอย่างง่ายและเกมอื่นๆ
พร้อมกับแจกของเล่น ของรางวัล เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการจัดทำบัญชี สร้างวินัยทางการ
เงิน รู้จักประหยัดอดออม และเชื่อมโยงสู่ผู้ปกครองให้ริเริ่มจัดทำบัญชีด้วย รับรองว่าเด็กๆ จะได้
รับทั้งความสนุกสนานและของรางวัลกลับบ้านมากมาย” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional