Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ACCU เยี่ยมคารวะอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561        เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นางเอเลนิต้า วี. แซน ร็อค ผู้บริหารระดับสูง
   สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์และเครดิตยูเนี่ยนในเอเชีย (Association of Asian
   Confederation of Credit Unions : ACCU) พร้อมด้วยนายรันจิต เฮทเทียรัชชิ
   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะ
เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยมีนางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล รองอธิบดี
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ
ณ อาคาร 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
        ทั้งนี้ ACCU เป็นสมาคมสหกรณ์ระดับทวีป มีสมาชิกเป็นชุมนุมสหกรณ์แห่งชาติ
   จากประเทศในแถบเอเชีย 26 ประเทศ รวมประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน
   พ.ศ.2514 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตให้มีความมั่นคง
   เข้มแข็ง 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional