Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชวนร่วมกิจกรรมฝึกทำบัญชี สร้างวินัยในการออม
พร้อมรับสมุดบัญชีฟรี ในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
 

     นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้หน่วย
งานในสังกัด ดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล ในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนและเร่งพัฒนา
เศรษฐกิจระดับฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งกลไกหนึ่งที่
สำคัญก็คือ การทำบัญชี ที่มีส่วนในการช่วยส่งเสริมการออม เพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย มีวินัยทางการเงินที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้
กับประชาชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มองเห็นความสำคัญของการนำระบบบัญชีไปวางราก
ฐานเปรียบเป็นภูมิคุ้มกันและเป็นคู่มือชีวิตในการสร้างความเข้ม
แข็งให้เกิดขึ้น จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมการทำบัญชี
มาโดยตลอด โดยร่วมบูรณาการงานสอนบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย
ในโครงการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการ
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน โครงการ กิจกรรมของหน่วย
งานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้องค์ความรู้ด้าน
บัญชีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
    อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ในระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 กรม
ฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานนิทรรศการ "ฝนหลวงของ
เรา ในหลวงของเรา” เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
ณ ลานเอนก
ประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่โครงการพระราชดำริฝนหลวงครบรอบปีที่ 62 แห่งการริเริ่มและ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติการฝนหลวงและเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในส่วนของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ก็ได้เข้าร่วมบูรณาการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชี โดยให้บริการสอน
แนะการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเรียน
รู้การทำบัญชี ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างวินัยทางการเงินให้ตนเอง และนำไปสู่ความ
สำเร็จในการวางแผนในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของตนเองและครอบครัว เป็นแบบ
อย่างสู่ชุมชนให้ปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิต โดยยึดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นศาสตร์
พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานให้ประชาชนได้
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตได้และเป็นกลไกที่
จะเข้าถึงแก่นแท้ของความพอเพียงได้ด้วยตนเอง เกิดความเข้มแข็งและความสมดุลในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนให้กับประชาชน
    ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะได้รับสมุดบัญชีมนุษย์เงินเดือนฟรี
และเมื่อนำไปบันทึกบัญชีจนครบเล่มแล้ว สามารถนำมาแลกของที่ระลึกจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน
การบัญชีแก่สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชี
ในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานได้ สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ
    "ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมฝึกทำบัญชีอย่าง
ง่ายๆ สร้างวินัยทางการออม ให้ตนเองและครอบครัวได้ที่บู๊ธของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งจะมี
เจ้าหน้าที่ของกรมฯ คอยให้คำปรึกษา ชี้แนะ เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีไปวิเคราะห์ วาง
แผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย ทำให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในครอบครัวต่อ
ไป” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว
.

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional